Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AYMEDIA

Artikel 1: Definities
1. AYMEDIA: het foto- en videobedrijf Aymedia.
2. Aanbod: alle aanbiedingen van AYMEDIA aan personen of rechtspersonen.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen AYMEDIA en de opdrachtgever.
4. Opdracht: de diensten en/of producten die door AYMEDIA geleverd worden.
5. Opdrachtgever: de persoon of rechtspersoon die met AYMEDIA een overeenkomst aangaat.
6. Schriftelijk: ook elektronische communicatie zoals e-mail.
7. Aw: Auteurswet 1992.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten met AYMEDIA, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Afwijkingen zijn alleen geldig als schriftelijk overeengekomen.
3. Deze voorwaarden gelden ook voor aanvullende of vervolgopdrachten.
4. Voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Deze voorwaarden gelden ook voor derden die door AYMEDIA bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken.
6. Als een bepaling nietig is, blijven de andere bepalingen van toepassing. Er zullen nieuwe bepalingen worden overeengekomen om de nietige te vervangen.

Artikel 3: Aanbod
1. Aanbiedingen worden gedaan via prijslijsten, offertes of samenvattingen.
2. Aanvaarding moet schriftelijk plaatsvinden. AYMEDIA zal dit via e-mail bevestigen.
3. Aanbiedingen zijn 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
4. AYMEDIA is niet gebonden aan aanbiedingen met kennelijke fouten.
5. Prijzen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld.
6. Prijzen kunnen wijzigen door onvoorziene kostenstijgingen. AYMEDIA zal de opdrachtgever tijdig informeren.

Artikel 4: Aanvaarding
1. Opdrachtgever moet het aanbod uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarden. Stilzwijgende aanvaarding wordt aangenomen als AYMEDIA met het werk begint.
2. AYMEDIA behoudt zich het recht voor om de opdracht te weigeren als nieuwe informatie uitvoering onaanvaardbaar maakt.
3. Wijzigingen na aanvaarding vereisen wederzijds akkoord en kunnen het honorarium wijzigen.

Artikel 5: Aanbetaling
1. Een aanbetaling van 20% is vereist binnen 7 dagen na factuur.
2. De opdracht wordt pas ingepland na ontvangst van de aanbetaling.

Artikel 6: Uitvoering van de Opdracht
1. AYMEDIA zal de opdracht professioneel uitvoeren met artistieke vrijheid.
2. De opdrachtgever moet gunstige voorwaarden creëren voor AYMEDIA om te presteren.
3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor noodzakelijke vergunningen en kosten voor specifieke locaties.
4. AYMEDIA levert foto’s/video’s in de gebruikelijke stijl, zonder invloed van de opdrachtgever op de selectie.
5. Derden kunnen door AYMEDIA worden ingeschakeld op kosten van de opdrachtgever.
6. AYMEDIA zal proberen een vervanger te vinden bij onvoorziene omstandigheden. Teruggave van geld zal plaatsvinden als er geen vervanger gevonden wordt.

Artikel 7: Levering
1. Geschatte levertijden zijn geen strikte deadlines tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
2. Levering vindt plaats na de definitieve betaling, minimaal 8 weken na de bruiloft.
3. Geen ruwe of onbewerkte materialen worden geleverd.

Artikel 8: Honorarium
1. Het honorarium is vastgelegd in de overeenkomst.
2. Een redelijk honorarium zal worden berekend als geen gebruikelijk honorarium van toepassing is.
3. Extra kosten door meerwerk zullen worden gefactureerd.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden
1. Een aanbetaling is vereist voor reservering en voorbereiding.
2. Betalingen worden gedaan in twee termijnen: 60% na de bruiloft, 40% na levering.
3. Betalingsvoorwaarden zijn 7 dagen na factuurdatum.
4. Betalingen zijn effectief bij ontvangst op de rekening van AYMEDIA.
5. Late betalingen brengen wettelijke rente en incassokosten met zich mee.

Artikel 10: Annulering en Opschorting
1. AYMEDIA kan de overeenkomst opschorten of beëindigen als de opdrachtgever noodzakelijke informatie of tijdige aanwezigheid niet levert.
2. Niet-betaling kan ook leiden tot opschorting of beëindiging.
3. Annuleringen moeten schriftelijk plaatsvinden.
4. Annuleringen tot 3 maanden voor de opdracht brengen de aanbetaling als vergoeding in rekening.
5. Annuleringen binnen 3 maanden brengen 50% vergoeding in rekening.
6. Annuleringen binnen 4 weken brengen 100% vergoeding in rekening.
7. Prijsaanpassingen kunnen plaatsvinden als de overeenkomst wordt gewijzigd.

Artikel 11: Klachten
1. Klachten moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de foto’s/video’s worden ingediend.
2. Klachten schorten betalingsverplichtingen niet op.

**Artikel 12: Auteursrecht**
1. De overeenkomst omvat een licentie voor het werk van AYMEDIA.
2. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven bij AYMEDIA.
3. AYMEDIA mag werken voor promotionele doeleinden gebruiken, tenzij anders overeengekomen.
4. De opdrachtgever ontvangt een niet-exclusieve licentie voor persoonlijk gebruik met juiste naamsvermelding.
5. Verdere reproductie vereist voorafgaande schriftelijke toestemming.
6. Ongeautoriseerde levering van foto’s/video’s aan derden is verboden.
7. Sub-licentie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.
8. Ongeautoriseerd gebruik wordt beschouwd als auteursrechtschending.

Artikel 13: Portretrecht
1. AYMEDIA mag werken voor promotionele doeleinden gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14: Overmacht
1. AYMEDIA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen door overmacht.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1. AYMEDIA is niet aansprakelijk voor schade tenzij veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
2. Kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde schermen of niet-AYMEDIA-afdrukken zijn niet de verantwoordelijkheid van AYMEDIA.
3. AYMEDIA is niet aansprakelijk voor verliezen door verkeerde instructies van de opdrachtgever of derde partij materialen.
4. Verloren bestanden zijn niet de verantwoordelijkheid van AYMEDIA.
5. Indirecte of gevolgschade wordt niet gedekt.
6. Aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 16: Privacy en Gegevensbescherming
1. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de opdracht en niet gedeeld met derden.

Artikel 17: Wijzigingen in Voorwaarden
1. AYMEDIA kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen, met wijzigingen van kracht na melding.

Artikel 18: Toepasselijk Recht en Geschillen
1. Nederlands recht is van toepassing.
2. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in Groningen.